április 15, 2014

Fogalomtár

Agresszív kereskedelmi gyakorlat: amely – figyelembe véve valamennyi tényszerű körülményt – pszichés vagy fizikai nyomásgyakorlással – akár a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása, akár a fogyasztó zavarása révén – az adott helyzetben jelentősen korlátozza vagy alkalmas arra, hogy jelentősen korlátozza a fogyasztónak az áruval kapcsolatos választási vagy magatartási szabadságát, illetve lehetőségét a tájékozott döntés meghozatalára és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg.

Alapkezelő:  az alapkezelők olyan vállalkozások, amelyek nem a saját vagyonuk, hanem a befektetőik által rájuk bízott pénz – a tőkealap – terhére végzik a befektetési tevékenységüket, amiért cserébe a befektetőiktől díjazást kapnak. A tőkealapok szigorúan szabályozott keretek között működnek, a befektetési döntéseiket kizárólag szakmai szempontok alapján hozzák meg, a befektetéseikről folyamatos nyilvántartást vezetnek, tevékenységüket Magyarországon a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezi és ellenőrzi. A hazai tőkealapok tranzakcióinak jellemző nagysága néhány százmilliótól több milliárd forintig terjedhet.

Befektetés: a megtakarítás másik oldala – az a cél amire a megtakarításunkat felhasználjuk, annak érdekében ,hogy többlet jövedelemre, hozamra tegyünk szert. A befektetéssel olyan pénzügyi lehetőséget / eszközt keresünk, amelyik növekszik, vagyis hozamot hoz.

Befektetési alapkezelő: egy befektetési alap mûködtetésével megbízott cég. A törvények számos feltételt támasztanak, az alapkezelõ cégek elé (alaptőke, személyi-tárgyi feltételek, stb) a befektetok védelme érdekében.

Befektetési szolgáltató: más néven bróker, aki befektetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző társaság. Ide tartozik az értékpapír-kereskedő, az értékpapírbefektetési társaság és az értékpapír-bizományos.

Befektetési vállalkozás: olyan vállalkozás, amely tevékenység végzésére jogosító engedély alapján, harmadik személy részére, ellenérték fejében, rendszeres gazdasági tevékenysége keretében befektetési szolgáltatást nyújt vagy befektetési tevékenységet végez.

Benchmarking: szervezetek közötti információcsere a leghatékonyabb megoldások megtalálása érdekében. Vállalati filozófia, amely kölcsönös segítségnyújtás révén kíván üzleti előnyöket elérni.

Beruházás: általánosságban a pénznek humán vagy reál javakba történő befektetése. Magyarországon beruházásnak minősül a tárgyi eszköz beszerzése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, illetve rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, tervezés, biztosítás).

Benkchmark: küszöbszám, viszonyítási alap, amely lehetővé teszi eltérő dolgok összehasonlítását vagy mérését. Stratégiai tervezésnél a számszerűsített cél, amelyet el kell érni.

Cégátvilágítás: a befektetési tárgyalások végső szakaszában, a befektetés megtörténte előtt a befektető a kiválasztott céltársaságot alapos átvilágításnak veti alá, amelynek során igyekszik felmérni a céltársaság működési, jogi, pénzügyi és egyéb kockázatait, ellenőrzi a befektetői tárgyalások során a menedzsment által nyújtott információk valódiságát, és megbecsüli a céltársaság üzleti értékét.

Controlling: a vállalat működését értékelő gondolkodási mód, szemlélet, amely a vezetés számára információkat szolgáltat a döntések előkészítéséhez mutatók, gazdaságossági és költségszámítások, folyamatértékelések révén.

CRM (Customer Relationship Management, jellemző magyar használatban Ügyfélkapcsolat kezelés): a CRM szoftvereket az ügyfelet középpontba helyező vállalati filozófia informatikai támogatására fejlesztették ki. Ezek a megoldások 1 központi ügyféladatbázisra épülnek, amelyben az ügyfelekkel kapcsolatos valamennyi törzs- és tranzakciós adat, információ megtalálható, illetve könnyen és gyorsan hozzáférhető. Ennek köszönhetően lényegesen könnyebb elemezni az ügyfelek szokásait és igényeit, ami végeredményében jobb és rugalmasabb kiszolgálást tesz lehetővé.

Diverzifikáció: a befektetések elosztása a kockázat csökkentése céljából. A diverzifikáció megvalósítható egy befektetési kategórián belül pl. részvény, vagy különbözõ befektetési kategóriák kombinálásával; részvény, állampapír, ingatlan stb.

EURIBOR: európai irányadó bankközi kamatláb.

Fejlesztő tőke: a fejlesztő tőke olyan magántőke, amely már érettebb, előrehaladottabb életszakaszban járó vállalkozásokat finanszíroz, a célja elsősorban a tevékenység bővítésének, a termelési kapacitás növelésének, a vállalkozás terjeszkedésének lehetővé tétele.

Hitelképesség: a finanszírozó intézménynek (például bank, lízingtársaság) az ügyfél vagyoni és jövedelmi helyzete, kockázata alapján hozott döntése, amely a hitelfelvételt megfelelő feltételekkel lehetővé teszi.

Hitelképesség vizsgálat: olyan eljárás, amely során azt állapítja meg a bank, hogy egy adott ügyfél, várhatóan képes-e és milyen kondíciójú hitel visszafizetésre. A vizsgálat kiterjed például a saját erő meglétének és a megfelelő mértékű és típusú biztosítékok ellenőrzésére is.

Hitelkockázat: annak kockázata, hogy valamely fél – sem esedékességkor, sem egy későbbi időpontban – nem tesz teljes összegben eleget fizetési kötelezettségének.

Hitelkontingens: hitelplafon, hitelek maximalizálása az állam által preferált tevékenységek támogatására (például állami beruházások támogatása). A hitelkontingens a jegybank közvetlen eszköze a monetáris politika alakítására.

Induló tőke: az induló tőkebefektetést a befektetők olyan céltársaságoknak nyújtják, akik már rendelkeznek kiforrott üzleti koncepcióval, de a terméküket még üzletszerűen nem értékesítik, és a tevékenységük még nem nyereséges. Az induló tőkebefektetés célja általában a termékfejlesztés, a termelés beindítása, illetve a piaci bevezetés finanszírozása.

Integrált vállalatirányítási rendszer (ERP): a vállalatok legfontosabb feladata a vállalkozás működtetéséhez szükséges technikai, műszaki és humánerőforrások folyamatos újratervezése. Ezt a feladatot ellátó egységes adatbázisrendszerrel működő informatikai rendszer az ERP rendszer.

Kis-és középvállalkozás (KKV): kisvállalkozás legfeljebb 49 fő alkalmazottal és évi 9 millió euró árbevétellel, a középvállalkozás 50-249 fő alkalmazottal és 9-50 millió euró éves árbevétellel rendelkezik.

Kisvállalkozás: legfeljebb évi 10 millió euró árbevétellel, 10-50 főt foglalkoztató, éves szinten maximum 43 millió euró forgalmú cég.

Koncessziós jog: valamely beruházás külső forrásból történő elkészítése esetén a hasznosítás jogának határozott időre történő átengedése.

Konszolidáció: anya-leányvállalati kapcsolat esetén az egymással szembeni követelések-kötelezettségek hatásainak kiszűrése a könyvelésben. A gazdaságpolitikában általánosabb a jelentése: áttekinthetővé, hatékonnyá tétel, rendezés.

Körbetartozás (gridlock): egy fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerben az a helyzet, amikor egy, vagy néhány résztvevő által benyújtott és teljesítésre váró megbízások a pénz- vagy az értékpapírszámlák fedezetlensége miatt nem teljesülnek, és ennek következtében számos más résztvevő megbízásai is teljesítetlenek maradnak.

Közbeszerzés: a közbeszerzés – egyes közösségi szükségletek kielégítése érdekében, közpénzből megvalósuló – vásárlás, melynek folyamatát, módszerét törvény (Kbt.) és a végrehajtását szolgáló számos kormány és miniszteri rendelet szabályozza.

Megtakarítás: a rendelkezésre álló – általában egy hónapban megkeresett –jövedelemből a folyó fogyasztásra fel nem használt rész.

Megtérülési idő: a beruházás (befektetés) összege a beruházás élettartama alatt keletkezett jövedelemből mennyi idő alatt térül meg.

Nyílt közbeszerzési eljárás: (egyszakaszos), minden alkalmasnak talált vállalkozás tehet ajánlatot, és az összes érvényes ajánlat elbírálásra kerül.

Osztalék: a sikeresen működő részvénytársaságok nyereségüket feloszthatják a vállalat részvényesei, azaz tulajdonosai között, akik ebből az általuk birtokolt részvények arányában részesülnek. Az osztalék nagyságáról a közgyűlés határoz. Az osztalékot a részvényhez csatolt szelvény, a kupon beváltása alapján fizetik ki. (Az osztalékot az adott tulajdoni hányad névértékéhez viszonyítva állapítják meg.)

Osztalék előleg: a számviteli törvény szerint ún. közbenső (éven belüli) mérleg készítése és taggyűlés általi elfogadása esetén a tulajdonosok számára osztalékelőleg fizethető. Ennek feltétele, hogy az osztalékfizetés után a saját tőke ne csökkenjen a jegyzett tőke értéke alá. Adózás szempontjából megegyezik a rendes osztalékkal.

Osztalékfizetési ráta: egy részvényre jutó osztalék, osztva az egy részvényre jutó adózott eredménnyel (EPS). Értéke elsősorban a társaság osztalékpolitikájától függ. Általánosságban értéke dinamikusan fejlődő cégeknél nullához (Graphisoft), érett vállalatoknál (áramszolgáltatók) egyhez közelít.

Outplacement: módszer a létszám leépíteseket kísérő konfliktusok kezelésére. Célja a szélnek eresztett dolgozók helyzetének konszolidálása, elhelyezkedési esélyeinek javítása.

Outsourcing: szó szerint kiszervezés. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget, illetve úgy is, hogy a tevékenységgel foglalkozó, már a piacon jelenlévő cégre bízzák a feladat ellátását.

Üzleti transzparencia: vállalkozással kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala.

Stratégiai befektető: olyan befektető, aki nem a pénzügyi haszonra spekulál, hanem hosszú távon az iparágba akar befektetni.

Strukturális Alapok: az Európai Unió költségvetési forrásai, amelyek a gazdasági és társadalmi kohézió erősítését, a régiók fejlettségi szintje közötti különbség csökkentését és a legkedvezőtlenebb helyzetben levő régiók lemaradásának mérséklését szolgáló programok finanszírozását biztosítják. A Strukturális Alapok a következők: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA),az Európai Szociális Alap (ESZA), az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapnak (EMOGA) az Orientációs Szekciója, és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE).

Szinten tartó beruházás:  a meglévő tárgyi eszközök élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység, illetve olyan új tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység, amelynek célja a beruházó által korábban használt tárgyi eszközök lecserélése anélkül, hogy az új eszközök a termékben, a nyújtott szolgáltatásban, illetve a termelési vagy szolgáltatási folyamatban (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) alapvető változást hoznának.

Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás (TKV):  az olyan vállalkozás, melynek összes foglalkoztatotti létszáma 250-nél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 40 M eurónak megfelelő forintösszeg vagy mérlegfőösszege legfeljebb 27 M eurónak megfelelő forintösszeg (egyéni vállalkozó esetén az utolsó személyi jövedelemadó-bevallásban szereplő összes bevétele nem haladja meg a 40 M eurónak megfelelő forintösszeget), továbbá ha abban az állam, az önkormányzat vagy más támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozáson kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25%-ot. (163/2001. (IX. 14.) Korm. rend.)

Tőkeemelés: a tőkeemelés az üzletrészvásárlás mellett a tőkebefektetés egyik alaptípusa. Tőkeemelés során a pénzmozgás az új befektető és a céltársaság között történik, a korábbi tulajdonosokat közvetlenül nem érinti.

Vezetői döntéstámogató rendszer (DSS): modellező szoftverek, amelyek képesek elemezni és/vagy szimulálni a vizsgált terület működését. A döntéshozatal folyamán használható számítógépes rendszerek neve, amelyek a strukturált és kevésbé strukturált feladatok megoldásához is segítséget nyújtanak a beépített döntési szabályok és modellek felhasználásával. E szabályokat és modelleket a felhasználó is módosíthatja vagy bővítheti.

Versenyképesség: olyan közgazdasági fogalom, ami összehasonlíthatóvá teszi a vállalkozásoknak, vállalkozások csoportjainak azon képességét, hogy egy adott piacon termkeket vagy szolgáltatásokat értékesítsenek. A piacgazdaságban működő vállalkozásoknak az a képessége, hogy egyre jövedelmezőbb kínálattal szolgálják ki a fizetőképes keresletet.

Zárt piac: Olyan piac, amelyre újabb szolgáltatók számára a belépés nem lehetséges.